MTU Cork Library Catalogue

Normal view MARC view

International Maritime Organization (Corporate Name)

Preferred form: International Maritime Organization
Used for/see from:
  • I.M.O. (Organization)
  • IMO (Organization)
  • International Maritime Organisation
  • Międzynarodowa Organizacja Morska
  • OMI (Organización Marítima Internacional)
  • Organizacioń Marit́ima Internacional
  • T̉ô chức hàng hải quó̂c té̂

IMO grain rules, 1982 (a.e.) t.p. (IMO) cover (International Maritime Organization)

UN press release, 6/3/82 (Intergovernmental Maritime Consultative Organization became the International Maritime Organization on 5/22/82)

Reunión sobre Cooperación Marítima Regional entre Países Sudamericanos, México y Panamá (1st : 1983 : Santiago, Chile). Informe, 1983: t.p. (Organización Marítima Internacional (OMI))

Inter. Conv. for the Safety of Life at Sea (1974). Protocols, etc., 1981 Nov. 20. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu, 1974, 1983: t.p. (Międzynarodowa Organizacja Morska-IMO)

Conv. on Facil. of Int. Maritime Traf. (1965). Convention on facilitation of ... 1986: t.p. (IMO) cover (International Maritime Organisation)

Int. Conf. on Tonnage Measurement of Ships (1969). Văn bản cuó̂i cùng của hôi nghị cùng với phụ lục ... 1992: t.p. (T̉ô chức hàng hải quó̂c té̂) cover (International Maritime Organization)

Powered by Koha